Chetsun Gendun Trashi Paljor

Chetsun Gendun Trashi Paljor (19th century)

Tsharpa Lineage – Nalendra Monastery Abbot

Chetsun Gendun Trashi Paljor is the twenty-first abbot of Nalendra Monastery.