Khenchen Jampaiyang Sangye Puntsog

Khenchen Jampaiyang Sangye Puntsog (c. 1649 – c. 1705)

Ngorpa Lineage

Khenchen Jampaiyang Sangye Puntsog is the twenty-fifth abbot of Ngor Monastery.