Sakya Dondrub

Sakya Dondrub (15th century)

Tsharpa Lineage – Nalendra Monastery Abbot

Sakya Dondrub became the tenth abbot of Nalendra Monastery.