Sharchen Rinchen Mingyur Gyaltsen

Sharchen Rinchen Mingyur Gyaltsen (c. 1717 – ?)

Ngorpa Lineage

Sharchen Rinchen Mingyur Gyaltsen is the thirty-seventh abbot of Ngor Monastery.